Tineretul Democrat este organizaţia de tineret a PDM

Regulament de organizare şi funcţionare a Organizaţiei de tineret a PDM

 

Regulament de organizare şi funcţionare a Organizaţiei de tineret a PDM

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE      

 Art.1 Tineretul Democrat (în continuare TD) este o organizaţie internă a Partidului Democrat din Moldova (în continuare PDM) şi este constituită din membri şi simpatizanţi ai Partidului Democrat din Moldova.

Art.2 Organizaţia de tineret a PDM „Tineretul Democrat”, este creată şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al TD, cu Statutul PDM şi legislaţia în vigoare.

Art.3 TD poate fi membru al diferitor structuri non-guvernamentale naţionale şi internaţionale şi poate să stabilească contacte şi să întreţină legături directe, prin acorduri de parteneriat şi colaborare, cu alte organizaţii care activează în scopuri similare.

Art.4 TD promovează tinerii în structurile PDM şi contribuie la valorificarea drepturilor tinerilor, prin acţiuni de ordin politic şi civic.

Art.5 TD îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al TD, adoptat de Congresul General al TD.

CAPITOLUL II – OBIECTIVELE TD 

Art.6 TD are următoarele obiective:

(1) Crearea unei structuri funcţionale, care să asigure susţinerea PDM şi realizarea eficientă a Programului său politic;

(2) Promovarea şi popularizarea politicilor PDM în rândul tineretului, prin elaborarea şi organizarea unor programe politice, sociale, educative, culturale, distractive, sportive şi turistice, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor tinerilor;

(3) Elaborarea unor documente de analiză şi sinteză privind situaţia tineretului din Republica Moldova şi oferta politică a PDM adresată tinerilor;

(4) Instruirea şi susţinerea membrilor TD în vederea promovării acestora în structurile de conducere ale PDM, precum şi pentru asumarea unor responsabilităţi de ordin public şi politic;

(5) Promovarea valorilor social-democrate, culturale europene şi a drepturilor omului, în rândul tinerilor din Republica Moldova şi peste hotarele ei;

(6) Iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii permanente de dialog şi parteneriat cu structuri de tineret politice şi non-guvernamentale din ţară şi din străinătate, în vederea promovării obiectivelor şi principiilor PDM;

(7) Apărarea drepturilor tinerilor, sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor şi promovarea politicilor de tineret;

(8) Promovarea sectorului asociativ, ca element de bază al societaţii civile.

CAPITOLUL III – PRINCIPIILE DE ACTIVITATE 

Art.7 Principiile de activitate ae TD sunt:

(1)   Principiul Libertăţii reprezintă dreptul fiecărui membru al Organizaţiei de tineret de a dispune de tratament în spiritul democraţiei şi desemnează starea unui membru de a-şi exercita drepturile statutare, în limitele prezentului Regulament. Principiul Libertăţii include dreptul de liberă acţiune prin acte şi iniţiativă personală, libertatea de a înainta cereri şi de a pretinde explicaţii de la organele de conducere ale TD. Principiul Libertăţii este condiţia manifestării individuale prin comportament, ce nu duce la încălcarea Regulamentului.

(2)   Principiul Egalităţii reprezintă condiţia fundamentală care presupune egalitate de drept pentru toţi membrii Organizaţiei de tineret şi exclude orice formă a discriminării. Principiul Egalităţii prevede în accepţiunea sa condiţia asigurării aplicării Regulamentului pentru toţi membrii, indiferent de statut şi funcţia deţinută în cadrul TD.

(3)   Principiul Solidarităţii constituie expresia practică a umanismului în toate formele de manifestare. Este interacţiunea legitimată a membrilor pentru o conştiinţă socială progresistă care se manifestă prin spiritul încrederii reciproce.

(4)   Principiul Responsabilităţii reprezintă obligaţia fiecăruia de a răspunde pentru acţiunile efectuate în cadrul activitaţii realizate sau care urmează a fi înfăptuite.

(5)   Principiul Toleranţei reprezintă atitudinea ce exclude orice accepţiune a discriminării personale sau de grup în implementarea multilaterală a activităţilor cu participarea membrilor sau organelor de conducere ale TD.

CAPITOLUL IV – STATUTUL DE MEMBRU AL TD 

Art. 8 Membru al TD poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, indiferent de sex, confesiune, etnie, rasă, stare socială, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani. Persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, pot fi înscrise în evidenta TD, fară a avea drepturile şi îndatoririle membrilor de partid.

Art. 9 Membrul TD este automat şi membru al PDM.

Art. 10 (1) Calitatea de membru TD încetează la împlinirea vârstei de 35 de ani sau se pierde prin demisie, radiere sau excludere.

(2) Demisia din TD are loc în baza şi la data depunerii cererii, ca expresie a voinţei liber exprimate de persoana în cauză. Se consideră, de drept, demisie – înscrierea celui în cauză într-un alt partid politic.

(3) Radierea din TD se va face în cazurile de deces sau de pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova.

(4) Excluderea din TD se hotărăşte conform prevederilor Regulamentului.

Secţiunea I – Drepturile membrilor

Art. 11 Membrii TD au următoarele drepturi:

(1) să participle la activitatea TD;

(2) să se pronunţe asupra tuturor problemelor privind activitatea TD;

(3) să se informeze cu privire la activitatea organelor de conducere ale TD, precum şi a reprezentanţilor partidului din cadrul TD în organele autorităţilor publice;

(4) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale TD, de la diferite niveluri;

(5) să participe la adoptarea hotarârilor în cadrul organizaţiilor TD, potrivit competenţelor stabilite în prezentul Regulament;

(6) să beneficieze de protecţia TD şi a PDM faţă de atacurile şi presiunile politice injuste, de orice fel;

(7) să participe la şedinţele în care se discută probleme legate de persoana şi activitatea sa;

(8) să participe la programele de instruire organizate de TD;

(9) să formuleze propuneri de perfecţionare a activităţii TD;

(10) să facă donaţii în sprijinul TD sau PDM;

(11) să demisioneze din TD sau din orice funcţie deţinută în organizaţie.

Secţiunea II – Obligaţiile membrilor

Art. 12 Membrii TD au următoarele obligaţii:

(1) să cunoască şi să respecte Statutul partidului, Programul Politic al PDM şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al TD;

(2) să acţioneze pentru realizarea obiectivelor TD;

(3) să posede carnet de membru al PDM;

(4) să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic, prin acceptarea pluralismului de idei şi a diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadru organizat, prin respectarea hotarârilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale TD şi să asigure aplicarea lor;

(5) să nu desfăşoare acţiuni sau inacţiuni ce contravin Statutului PDM, Regulamentului de organizare şi funcţionare al TD şi legislaţiei în vigoare;

(6) să nu exprime în public, în numele TD, păreri ce contravin orientărilor PDM si să nu participe la manifestări cu un astfel de caracter.

Secţiunea III – Sancţiuni

Art. 13 Membrilor TD care au savârşit abateri de la prevederile Regulamentului TD sau ale Statutului PDM ori care prin declaraţii, activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii organizaţiei, li se aplică, în funcţie de gravitatea prejudiciilor, una din următoarele sancţiuni:

(1) atenţionare;

(2) avertisment;

(3) suspendarea ori revocarea din funcţia de conducere;

(4) retragerea sprijinului politic;

(5) propunere de excludere din PDM.

Art. 14 (1) Sancţiunile prevăzute la art. 13 alin. (1), (2) şi (5) se hotărăsc de către organele de conducere ale organizaţiei TD din care face parte membrul respectiv, cu votul majorităţii simple a membrilor acesteia, şi vor fi confirmate organului ierarhic superior, în conformitate cu Statutul PDM. Procedura de sancţionare se declanşează din oficiu sau la cererea organelor ierarhic superioare.

(2) Suspendarea ori revocarea din funcţia de conducere pe care o îndeplineşte membrul în cauză – se face de către organul care l-a ales.

(3) Retragerea sprijinului politic se hotărăşte de către organul de conducere al partidului care l-a acordat.

(4) Ridicarea sancţiunii este de competenţa organului de conducere care a hotarât aplicarea acesteia.

Art. 15 Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia Naţională de Disciplină a TD şi/sau la Comisia de Etică şi Arbitraj a PDM.

CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A TD

Art. 16 TD se constituie din trei nivele:
1.Local
2. Raional/ Municipal
3. Naţional

Între nivele, există o relaţie de ierarhie, fiecare nivel dispune de autonomie internă în conformitate cu competenţele sale regulamentare.

Art.17 Conducerea organelor TD, de orice nivel, sunt alese în mod democratic, prin vot direct liber exprimat.
Art.18 Organele de conducere ale TD îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa majorităţii membrilor acestora, dacă regulamentul nu prevede altfel.

Art.19 Hotărârile organelor de conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă regulamentul nu prevede altfel.

Art.20 Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată; hotărîrile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele şi organizaţiile componente.

Art. 21 Un membru al TD poate fi ales concomitent în cel mult trei funcţii executive la diferite niveluri. 

CAPITOLUL VI – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A TD LA NIVEL TERITORIAL

Secţiunea I – Organizaţia locală TD

Art. 22 Organizaţia locală TD este unitatea de bază a TD şi are în componenţa sa cel puţin 5 membri.

Art. 23 Organele de conducere ale organizaţiei locale sunt Adunarea Generală a organizaţiei locale TD şi Biroul Permament Local.

Art. 24 Adunarea Generală a organizaţiei locale TD se desfăşoară, de regulă, trimestrial, fiind convocată de către Biroul Permanent Local sau la cererea a cel putin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei ori la solicitarea organului ierarhic superior din cadrul structurii TD. În funcţie de ordinea de zi, la unele adunări generale pot participa şi simpatizanţii partidului. Adunarea Generală a organizaţiei locale este legal constituită dacă sunt prezenţi 50%+1 din numărul membrilor. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit, se stabileşte data unei noi convocări, care se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 25 Adunarea Generală a organizaţiei locale a TD:

(1) Alege din doi în doi ani, dintre membrii săi, Biroul Permanent Local format din: preşedinte, secretar şi 3-7 membri;

(2) Dezbate probleme de interes public şi adoptă măsuri de organizarea unor activităţi sociale;

(3) Adoptă măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale pe raza secţiei de votare;

(4) Dezbate şi adoptă programul de activitate a TD la nivel local;

(5) Analizează problemele locale ale tineretului şi adoptă programe de acţiune pentru rezolvarea acestora;

(6) Adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membri a Statutului şi Programului Politic ale PDM, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al TD;

(7) Adoptă hotărâri prin simpla majoritate de voturi a membrilor prezenţi;

Art. 26 Biroul Permanent Local are următoarele atribuţii:

(1) se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie;

(2) asigură coordonarea activităţii organizaţiei între adunările generale;

(3) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi prezintă informări asupra activităţii sale;

(4) se preocupă de atragerea de noi membri, ţine evidenţa membrilor şi a simpatizanţilor;

(5) decide asupra aplicării sancţiunilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al TD.

Secţiunea II – Organizaţii raionale şi municipale ale TD

Art. 27 Organizaţia raională/municipală TD:

(1) se constituie în cadrul organizaţiilor raionale ale PDM de care aparţin;

(2) au obligaţia să promoveze principiile şi valorile stipulate în Programul Politic al PDM şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al TD;

(3) organizează reuniuni educative sau de informare pentru membrii şi simpatizanţii lor, precum şi întâlniri politice cu tinerii;

(4) atrag noi membri, participă la competiţia electorală şi la activităţi de propagandă a partidulu la nivel de comună, oraş, municipiu, sector;

(5) susţin acţiunile şi manifestările organizaţiei de partid şi ale TD, în plan local, raional, municipal şi naţional;

(6) pot lua poziţie, pe baza studiilor şi analizelor proprii, faţă de problemele ce formează obiectul unor iniţiative şi decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale, după o consultare prealabilă a organizaţiilor PDM în cadrul cărora sunt constituite;

Art. 28 Organele de conducere ale organizaţiei raionale sunt Conferinţa Raională, Consiliul Raional şi Biroul Permament Raional, iar ale organizaţiei municipale – Conferinţa Municipală, Consiliul Municipal şi Biroul Permanent Municipal.

Art. 29 Forul de conducere al organizaţiei de tineret raionale/municpale este Conferinţa raională/ municipală.

(1) La conferinţe, participă preşedintele organizaţiei raionale/municipale a TD, secretarul, vicepreşedinţii şi delegaţi aleşi prin vot deschis de organizaţiile componente, pe baza normei stabilite de Biroul Permament Raional / Biroul Permament Municipal.

(2) Conferinţele raionale/municipale se întrunesc anual, iar pentru alegeri – o dată la doi ani.

(3) Conferinţa raională/municipală se poate convoca în mod extraordinar la cererea Biroului Permanent Raional/Municipal, a Consiliului Raional/Municipal, la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau, după caz, la solicitarea organului ierarhic superior din cadrul structurii TD.

(4) Este legal constituită dacă sunt prezenţi 50%+1 din numărul membrilor. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit, se stabileşte data unei noi convocări, care se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

(5) Adoptă hotărâri prin simpla majoritate de voturi a membrilor prezenţi.

Art. 30 Conferinţa organizaţiei raionale/municipale TD are următoarele atribuţii principale:

(1) Analizează activitatea desfăşurată de organizaţie de la Conferinţa precedentă şi aprobă programul de activitate pentru perioada următoare;

(2) Alege şi revocă preşedintele, secretarul, vicepreşedinţii şi pe ceilalţi membri ai Consiliului de Coordonare Raional/Municipal ori, după caz, ai  Biroului Permanent Raional/Municipal, iar la necesitate şi ai organelor de conducere a organizaţiei locale;

(3) Alege prin vot deschis delegaţii pentru Congresul General al TD, pe baza normei de reprezentare stabilite de Biroul Politic Naţional;

(4) Desemnează candidaţii pentru organele de conducere la nivelul imediat superior;

(5) Propune revocarea din funcţiile de conducere a membrilor de partid pe care i-a recomandat pentru a fi aleşi;

(6) Aduce la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare ale TD;

(7) Adoptă alte hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru realizarea Programului Politic al PDM;

Art. 31 Consiliul Raional/Municipal al organizaţiei TD:

(1) este ales o dată la doi ani şi este alcătuit din 13 – 25 membri, în cazul Consiliului Raional, şi 61 – 71, în cazul Consiliului Municipal;

(2) organizează, coordonează şi conduce activitatea organizaţiei TD la nivelul raionului/municipiului în intervalul dintre conferinţe;

(3) adoptă măsuri pentru aplicarea hotarârilor stabilite de Conferinţele raionale/municipale şi de organele centrale ale TD;

(4) propune spre analiza Biroul Politic Naţional al TD candidaturi pentru alegerile parlamentare şi locale din partea organizaţiei de tineret;

(5) analizează activitatea reprezentanţilor partidului, din partea TD, la nivel raional, în administraţia publică locală;

(6) retrage sprijinul politic persoanelor recomandate în funcţii numite în administraţia publică centrală şi locală, dacă acestea au fost propuse pentru funcţiile respective de către TD;

(7) hotărăşte asupra înfiinţării sau reorganizării organizaţiilor locale pentru încălcarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al TD şi Statutului PDM;

(8) se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Permanent Raional/Municipal sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor acestuia;

(9) alege şi revocă membrii Biroului Permanent Raional/Municipal;

Art. 32 Biroul Permanent Raional/Municipal al TD este organul de conducere al organizaţiei TD în perioada dintre două reuniuni ale Consiliului Raional/Consiliului Municipal.

Art. 33 Biroul Permanent Raional/Municipal:

(1) este alcătuit din preşedintele organizaţiei raionale a TD, secretarul executiv, 1-3 vicepreşedinţi şi 3-9 membri, iar în cazul celor municipal, din preşedinte, secretar executiv, 5 vicepreşedinţi şi 11 – 15 membri;

(2) se întruneşte lunar sau la necesitate;

(3) pune în aplicare hotărârile Consiliului Raional/Consiliului Municipal al organizaţiei TD;

(4) pregăteşte documentele pentru întrunirile Consiliului Raional/Consiliului Municipal;

(5) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea Birourilor Permanente Locale;
(6) stabileşte şi aplică strategia de promovare a programului TDîn rândul tinerilor;
(7) propune Consiliului Raional/Consiliului Municipal candidaţi pentru alegerile parlamentare şi pentru funcţiile alese sau numite în administraţia locală;

(8) elaborează raportul şi programul semestrial de activitate;

(9) răspunde de înfiinţarea de noi organizaţii locale;

(10) organizează relaţiile organizaţiei raionale/municipale TD cu societatea civilă;

(11) promovează, în rândul tinerilor, prin toate mijloacele ce-i stau la dispoziţie, valorile şi principiile social-democraţiei moderne;

(12) desemnează delegaţii la diferite manifestări;

(13) stabileşte înfiinţarea de cercuri de studii şi dezbateri privind problematica tineretului şi formează colective specializate în anumite domenii;

(14) asigură legătura continuă cu Biroul Politic Naţional al TD, precum şi îndeplinirea hotarârilor stabilite de organele centrale ale TD;

(15) ţine evidenţa membrilor organizaţiei raionale/municipale a TD;

(16) poate solicita participarea fără drept de vot, în cadrul întrunirilor, a unor membri TD şi PDM, în funcţie de problemele dezbătute;

(17) poate organiza direcţii, departamente pe domenii de activitate, în care sunt cuprinşi membrii acestora, precum şi specialişti din domeniile respective, membri ai TD şi simpatizanţi ai PDM.

Art. 34 Preşedintele organizaţiei raionale/municipale TD:

(1) este ales pe un mandat de 2 ani;

(2) coordonează şi conduce activitatea Consiliului Raional/Consiliului Municipal, Biroului Permanent Raional/Municipal, fiind preşedintele acestora;

(3) coordonează, conduce şi răspunde de activitatea organizaţiei raionale/municipale a TD;

(4) este membru de drept în Consiliul Naţional al TD;

(5) reprezintă oficial organizaţia raională/municipală TD;

(6) prezintă Consiliului Raional/Consiliului Municipal raportul şi programul de activitate;

(7) asigură îndeplinirea hotărârilor organelor ierarhic superioare;

(8) propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului executiv ai organizaţiei raionale.

Art. 35 Secretarul organizaţiei raionale/municipale TD:

(1) este ales pe un mandat de 2 ani;

(2) coordonează activitatea organizaţiei raionale/municipale;

(3) asigură ţinerea evidenţei membrilor TD din organizaţie;

(4) este membru de drept în Consiliul organizaţiei raionale/municipale şi Biroul Politic al organizaţiei raionale/municipale al TD.

Art. 36 Vicepreşedinţii  organizaţiei raionale/municipale TD:

(1) Vicepreşedinţii  sunt aleşi de către Consiliul raional/municipal al TD, la propunerea Preşedintelui organizaţiei raionale/municipale;

(2) sunt aleşi pe un mandat de 2 ani.

(3) sunt membri de drept în Consiliul organizaţiei raionale/municipale şi Biroul Politic al organizaţiei raionale/municipale al TD;

(4) Vicepreşedinţii îndeplinesc şi alte atribuţii încredinţate de Preşedinte sau orice alte atribuţii care decurg din prezentul Regulament.

Secţiunea III – Organizaţia municipiului Chişinău a TD

Art. 37 Organele de conducere ale TD Chişinău sunt:

a) Conferinţa Municipală;

b) Preşedintele TD­Chişinău;

c) Preşedinţii organizaţiilor de sector (şase);

d) Secretar executiv;

e) Consiliul Municipal;

f) Biroul Municipal;

Art. 38 Forul de conducere al organizaţiei de tineret a mun.Chişinău este Conferinţa municipală.

(1) La conferinţe participă preşedintele organizaţiei municipale a TD Chişinău, secretarul, vicepreşedinţii şi delegaţi aleşi prin vot deschis de către organizaţiile de sector, pe baza normei stabilite de Biroul Permanent Municipal.

(2) Conferinţa municipală se întruneşte anual, iar pentru alegeri – o dată la doi ani.

(3) Conferinţa municipală se poate convoca în mod extraordinar la cererea Biroului Permanent Municipal, a Consiliului Municipal, la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau, după caz, la solicitarea organului ierarhic superior din cadrul structurii TD.

(4) Este legal constituită dacă sunt prezenţi 50%+1 din numărul membrilor. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit, se stabileşte data unei noi convocări, care se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi;

(5) Adoptă hotărâri prin simpla majoritate de voturi ale membrilor prezenţi.

Art. 39 Conferinţa organizaţiei municipale TD Chişinău are urmatoarele atribuţii principale:

(1) Analizează activitatea desfăşurată de organizaţie de la Conferinţa precedentă şi aprobă programul de activitate pentru perioada viitoare;

(2) Alege şi revocă preşedintele, secretarul şi pe ceilalţi membri ai Consiliului Municipal, ori, după caz, ai  Biroului Permanent Municipal.

(3) Alege prin vot deschis delegaţii pentru Congresul General al TD, pe baza normei de reprezentare stabilite de Biroul Politic Naţional;

(4) Desemnează candidaţii pentru organele de conducere la nivelul imediat superior;

(5) Propune revocarea din funcţiile de conducere a membrilor de partid pe care i-a recomandat pentru a fi aleşi;

(6) Aduce la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare ale TD;

(7) Adoptă alte hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru realizarea Programului Politic al PDM;

Art. 40 Consiliul Municipal al organizaţiei TD Chişinău:

(1) este ales o dată la doi ani şi este alcătuit din  61 – 71 de membri;

(2) organizează, coordonează şi conduce activitatea organizaţiei TD la nivelul municipiului în intervalul dintre conferinţe;

(3) adoptă măsuri pentru aplicarea hotarârilor stabilite de Conferinţele municipale şi de organele centrale ale TD;

(4) propune spre analiza Biroul Politic Naţional al TD candidaturi pentru alegerile parlamentare şi locale din partea organizaţiei de tineret;

(5) analizează activitatea reprezentanţilor partidului, din partea TD Chişinău, la nivel municipal, în administraţia publică locală;

(6) retrage sprijinul politic al persoanelor recomandate în funcţii numite în administraţia publică centrală şi locală, dacă acestea au fost propuse pentru funcţiile respective de către TD;

(7) hotărăşte asupra înfiinţării sau reorganizării organizaţiilor locale pentru încălcarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al TD şi Statutului PDM;

(8) se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Permanent Municipal sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor acestuia;

(9) alege şi revocă membrii Biroului Permanent Municipal.

Art. 41 Biroul Permanent Municipal al TD Chişinău este organul de conducere al organizaţiei TD Chişinău în perioada dintre două reuniuni ale Consiliului Municipal.

Art. 42 Biroul Permanent Municipal al TD Chişinău:

(1) este alcătuit din preşedintele organizaţiei municipale TD, secretar executiv, vicepreşedinţi şi 7 – 11 membri;

(2) se întruneşte lunar sau la necesitate;

(3) pune în aplicare hotărârile Consiliului Municipal al organizaţiei TD Chişinău;

(4) pregăteşte documentele pentru întrunirile Consiliului Municipal;

(5) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea Birourilor Permanente Locale;
(6) stabileşte şi aplică strategia de promovare în rândul tinerilor a programului TD;
(7) propune Consiliului Municipal candidaţi pentru alegerile parlamentare şi pentru funcţiile alese, precum şi pentru cele numite în administraţia locală;

(8) elaborează raportul şi programul semestrial de activitate;

(9) răspunde de înfiinţarea de noi organizaţii locale;

(10) organizează relaţiile organizaţiei municipale a TD Chişinău cu societatea civilă;

(11) promovează, în rândul tinerilor, prin toate mijloacele ce-i stau la dispoziţie, valorile şi principiile social-democraţiei moderne;

(12) desemnează delegaţii la diferite manifestări;

(13) stabileşte înfiinţarea de cercuri de studii şi dezbateri privind problematica tineretului şi formează colective specializate în anumite domenii;

(14) asigură legătura continuă cu Biroul Politic Naţional al TD, precum şi îndeplinirea hotarârilor stabilite de organele centrale ale TD;

(15) ţine evidenţa membrilor organizaţiei municipale a TD Chişinău;

(16) poate solicita participarea fără drept de vot, în cadrul întrunirilor, a unor membri TD şi PDM, în funcţie de problemele dezbătute;

(17) poate organiza direcţii, departamente pe domenii de activitate, în care sunt cuprinşi membrii acestora, precum şi specialişti din domeniile respective, membri ai TD şi simpatizanţi ai PDM.

Art. 43 Preşedintele TD Chişinău

(1) este ales prin vot direct, de către Conferinţa Municipală a TD Chişinău, pentru un mandat de 2 ani, la propunerea Consiliului Municipal Chişinău al PDM.

(2) Preşedintele TD este liderul de opinie al TD, putând exprima public poziţia organizaţiei.

Art. 44 Preşedintele TD Chişinău are următoarele atribuţii:

(1) conduce şi coordonează activitatea organizaţiei;

(2) prezidează şedinţele Congresului TD, şedinţele Consiliului Naţional şi şedintele Biroului Permanent Naţional;

(3) reprezintă TD Chişinău în raporturile cu organele municipale de conducere ale PDM şi în relaţiile cu organizaţiile similare de tineret ale altor partide politice, din ţară sau din străinătate, în relaţiile cu organizaţii non-guvernamentale din raza municipiului Chişinău, organele Administraţiei Publice Locale şi cu organele puterii de stat; încheie, în numele TD Chişinău, convenţii de colaborare cu organizaţii de tineret ale altor partide sau organizaţii non-guvernamentale interne sau internaţionale;

(4) propune Consiliului Municipal al TD Chişinău spre aprobare candidaturile la funcţiile de secretar executiv şi vicepreşedinţii TD Chişinău.

Art. 45 Preşedintele organizaţiei de sector din cadrul TD Chişinău:

(1) este ales pe un mandat de 2 ani;

(2) coordonează şi conduce activitatea Consiliului de sector, Biroului Permanent de sector, fiind preşedintele acestora;

(3) coordonează, conduce şi răspunde de activitatea organizaţiei de sector a TD Chişinău;

(4) este membru de drept în Consiliul Naţional al TD;

(5) reprezintă oficial organizaţia de sector a TD;

(6) prezintă Consiliului de sector şi Consiliului Municipal raportul şi programul de activitate;

(7) asigură îndeplinirea hotărârilor organelor ierarhic superioare;

(8) propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului executiv ai organizaţiei de sector;

(9) Preşedintele organizaţiei de sector este din oficiu vicepreşedinte al TD Chişinău.

Art. 46 Secretarul organizaţiei de sector din cadrul TD Chişinău:

(1) este ales pe un mandat de 2 ani;

(2) coordonează activitatea organizaţiei de sector;

(3) asigură ţinerea evidenţei membrilor TD din organizaţie;

(4) este membru de drept în Consiliul organizaţiei de sector şi Biroul Permanent organizaţiei  de sector a TD.

Art. 47 Vicepreşedinţii  organizaţie de sector din cadrul TD Chişinău:

(1) Vicepreşedinţii  sunt aleşi de către Consiliul de sector al TD, la propunerea Preşedintelui organizaţiei de sector;

(2) sunt aleşi pe un mandat de 2 ani.

(3) unt membri de drept în Consiliul organizaţiei de sector şi Biroul Permanent al organizaţiei  de sector a TD;

(4) îndeplinesc şi alte atribuţii încredinţate de Preşedinte sau orice alte atribuţii care decurg din prezentul Regulament.

Art. 48 Biroul Permanent de sector şi Consiliul de sector

(1) Birourile Permanent de sector şi Consiliile de sector din cadrul TD Chişinău sunt asimilate Birourilor Permanente şi Consiliilor raionale.

CAPITOLUL VII – STRUCTURA ORGANELOR NAŢIONALE DE CONDUCERE ALE TD 

Art. 49Organele naţionale de conducere ale TD sunt:

(1) Congresul General (C.G.)

(2) Consiliul Naţional (C.N.)

(3) Biroul Politic Naţional (B.P.N.)

Secţiunea I – Congresul General al TD

Art. 50 Congresul General este organul suprem de conducere al TD.

Art. 51 La Congres participă delegaţi aleşi de organizaţiile raionale şi municipale ale TD, în conformitate cu norma de reprezentare stabilită de Biroul Politic Naţional al TD. Sunt delegaţi de drept la Congresul General:

 • membri C.N. în funcţie;
 • membrii B.P.N.;
 • coordonatorii structurilor interne ale TD;
 • parlamentari, membri ai TD;
 • miniştri, membri ai TD;
 • preşedinţi, secretari şi vicepreşedinţi ai Consiliilor Raionale ale TD;
 • consilieri municipali, primari şi viceprimari de municipii şi comune membri ai TD;
 • membrii Consiliului Executiv al PDM, dacă sunt membri ai TD;

Art. 52 Congresul General al TD se întruneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare. Sesiunile ordinare se desfăşoară odată la 4 ani.

Art. 53 Convocarea Congresului General se face prin decizia C.N. în funcţie, la propunerea B.P.N.

Art. 54 Congresul General extraordinar al TD poate fi convocat de către Consiliul Naţional TD în situaţii deosebite sau la solicitarea scrisă a 1/3 din membri C.N., la cererea a 1/2 dintre preşedinţii organizaţiilor raionale şi municipale ale TD, la cererea a cel puţin 1/2  dintre membrii TD. Pentru sesiunea extraordinară nu este necesară respectarea termenelor prevăzute la convocarea C.G. în sesiune ordinară. Toate aspectele organizatorice legate de convocarea şi desfăşurarea sesiunilor extraordinare, inclusiv posibilitatea de depunere de candidature, se stabilesc de către C.N.

Art. 55 Congresul General al TD este deliberativ în prezenţa a cel puţin 50%+1 din totalul delegaţilor aleşi la nivel naţional, conform normei de reprezentare. Dacă acest cvorum nu este întrunit, se va stabili data unei noi convocări cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi.

Art. 56 Congresul general al TD adoptă hotărâri prin votul a cel puţin 50%+1 din delegaţii prezenţi.

Art. 57 Delegaţii prezenţi aleg comisia de validare, compusă din 5 membri, care va valida mandatele delegaţilor cu drept de vot şi va stabili dacă este întrunit cvorumul necesar desfăşurării lucrărilor Congresului, dacă hotărârile Congresului au întrunit numărul valabil de voturi pentru a fi adoptate, numără voturile şi îi validează pe cei aleşi.

Art. 58 Congresul General al TD are următoarele atribuţii:

(1) Dezbate şi adoptă hotărâri, decaraţii, rezoluţii, manifeste politice, planuri de acţiuni, politici;

(2) Hotărăşte asupra activităţii Consiliului Naţional al TD, Biroului Politic Naţionalal TD;

(3) Modifică şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al TD;

(4) Alege Preşedintele TD, Consiliul Naţional al TD şi Comisia Naţională de Disciplină (C.N.D.).

Secţiunea II – Consiliul Naţional al TD

Art. 59 Consiliul Naţional este organul de conducere şi coordonare al TD în perioada dintre congrese.

Art. 60 Consiliul Naţional al TD este alcătuit din 75 – 101 membri, respectând proporţionalitatea egală de câte 2 reprezentanţi din partea organizaţiilor raionale şi de sector din mun.Chişinău, aleşi în cadrul Congresului General al TD, pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 61 Consiliul Naţional al TD are următoarele atribuţii:

(1) Decide cu cel puţin 60 de zile înainte data şi locul desfăşurării C.G., componenţa nominală a Comisiei de Organizare a C.G., la propunerea B.N.P.al TD;

(2) Alege sau revocă Secretarul General al TD, Vicepreşedinţii TD, Biroul Politic Naţional;

(3) Adoptă şi coordonează realizarea strategiei, tacticii şi activităţii TD;

(4) Urmăreşete realizarea hotărârilor C.G.;

(5) Stabileşte strategia de promovare în rândul tinerilor a programului Partidului Democrat;

(6) Supraveghează şi validează activitatea B.N.P.;

(7) Coordonează, direcţionează, controlează şi evaluează activitatea organizaţiilor raionale/municipale ale TD;

(8) Validează relaţiile cu organizaţii de/şi pentru tineret din afara ţării la propunerea B.N.P de aderare la acestea;

(9) Propune C.N. al PDM şi susţine candidaţii TD pentru funcţii în administraţia centrală şi locală;
poate înfiinţa comisii de lucru pe diferite domenii de activitate;

(10) Adoptă strategia TD;

(11) Aprobă imnul TD.

Art. 62 (1)C.N. se întruneşte o dată în 3 luni, în reuniune ordinară sau ori de câte ori este necesar în reuniune extraordinară, la solicitarea Preşedintelui TD sau a 1/3 din membrii săi;

(2) C.N. este întrunit regulamentar în prezenţa a jumătate plus unu din membrii săi. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit, se stabileşte data unei noi convocări, care se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi;

(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, C.N. adoptă decizii cu votul a cel puţin jumătate plus unu din membrii prezenţi.

Secţiunea III – Biroul Politic Naţional al TD

Art. 63 Biroul Politic Naţional este format din 17 – 23 membri aleşi de către Consiliul Naţional TD, la propunerea Preşedintelui TD.

Art. 64 Competenţele Biroul Politic Naţionalal TD sunt următoarele:

(1) coordonează întreaga activitate a organizaţiei de tineret între şedintele Consiliului Naţional;

(2) elaborează norme de aplicare şi  realizează hotărârile Congresului General sau ale Consiliului Naţional, stabileşte termene şi controlează modul de aducere la îndeplinire a acestora; deasemenea, elaborează proiecte de hotarâri;

(3) înfiinţează şi coordonează grupuri de lucru în probleme de organizare internă;

(4) asigură, prin departamentele sale, legătura informaţională cu organizaţiile teritoriale, fiind canalul oficial de comunicare în cadrul TD;
(5) aprobă programele de activitate ale departamentelor şi stabileşte corelările necesare între acestea, elaborând, pe baza lor, programul semestrial al Consiliului Naţional;
(6) sesizează Comisia de Etică şi Arbitraj  a PDM în soluţionarea cazurilor de abateri disciplinare ale membrilor TD;

(7) decide încheierea unor convenţii de colaborare, în domeniul politicilor de tineret, cu organizaţii de tineret ale altor partide politice sau organizaţii neguvernamentale;

(8) propune componenţa delegaţiilor TD la diferite manifestări interne şi internaţionale, precum şi reprezentanţii TD în structurile în care TD este parte;
(9) informează Consiliul Naţional al TD în legătură cu activitatea desfăşurată între şedintele acestuia;

(10) la propunerea departamentelor, aprobă înfiinţarea de forumuri, ligi, asociaţii, cluburi şi alte asemenea organisme;

(11) coordonează activitatea tuturor organismelor înfiinţate prin hotărâri ale Congresului sau ale Consiliului Naţional al TD;

(12) administrează patrimoniul pus la dispoziţia TD de către PDM;

(13) conduce operativ activităţile TD din cadrul campaniilor electorale ale PDM, pentru alegerile

parlamentare şi locale;

(14) coordonează publicaţiile TD;

(15) propune Consiliului Naţional candidaţii TD în alegerile generale şi locale;
(16) propune modificări în Regulamentul de organizare şi funcţionare al TD, modificări pe care le supune aprobării Congresului General;

(17) propune Consiliului Naţional aprobarea imnului TD;

(18) propune spre aprobare Preşedintelui TD secretarii executivi ai TD şi şefii de departamente.

Art. 65 Biroul Politic Naţional al TD se întruneşte odată la 2 săptămâni sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 66 La şedinţele acestuia, pot participa şefii de departamente şi alţi membri TD în funcţie de problemele dezbătute, iar în calitate de invitaţi tinerii parlamentari şi consilieri, membri ai PDM.

Art. 67 Biroul Politic Naţional adoptă hotărâri, decizii, norme care devin obligatorii pentru toate structurile TD.

Art. 68 În cazul în care una dintre funcţiile din cadrul Biroul Politic Naţional al TD devine vacantă, aceasta se ocupă la prima şedinţă a Consiliului Naţional sau B.P.N. numeşte o persoană, din rândul membrilor Consiliului Naţional, care va asigura interimatul până la Congres.
Art. 69 Absenţa nemotivată de la 50% din numărul de şedinţe ale Biroul Politic Naţional sau absenţa motivată la 75% din numărul de şedinţe ale Biroul Politic Naţional dintr-un an ale acestuia atrage excluderea de drept din funcţie de către Consiuliul Naţional al TD.

Secţiunea IV – Preşedintele TD

Art. 70 Preşedintele TD este ales prin vot direct, de către Congresul General TD, pentru un mandat de 4 ani, la propunerea Consiliului Naţional al PDM.

Art. 71 Preşedintele TD este liderul de opinie al TD, putând exprima public poziţia organizaţiei.

Art. 72 Preşedintele TD are următoarele atribuţii:

(1) conduce şi coordonează activitatea organizaţiei;

(2) prezidează şedinţele Congresului TD, şedinţele Consiliului Naţional şi şedinţele Biroului Permanent Naţional;

(3) reprezintă TD în raporturile cu organele centrale de conducere ale PDM şi în relaţiile cu organizaţii de tineret ale altor partide politice, din ţară sau din străinătate, în relaţiile cu organizaţii neguvernamentale, organele Administraţiei Publice Locale şi cu organele puterii de stat; încheie, în numele TD, convenţii de colaborare cu organizaţii de tineret ale altor partide sau organizaţii neguvernamentale interne sau internaţionale;

(4) propune Consiliului Naţional al TD spre aprobare candidaturile la funcţiile de Secretar General, Vicepreşedinte TD şi B.N.P.;

(5) numeşte secretarul executiv al TD, şefii de departamente la propunerea Biroului Permanent Naţional;

(6) prezintă conducerii PDM rapoarte şi analize asupra activităţii TD;

(7) propune Consiliului Naţional al TD reorganizarea Consiliilor Raionale şi a Birourilor Permanente Raionale ale TD, pentru încălcări grave ale Statutului PDM sau ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al TD;

(8) constituie, în caz de necesitate, grupuri de lucru pentru a studia anumite probleme legate de activitatea TD, pentru discutarea anumitor programe, proiecte în domeniul de activitate al TD, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii, în general, şi ale tinerilor, în particular;

(9) îndeplineşte orice alte atribuţii, care decurg din prezentul Regulament.

Art. 73 Unul dintrevicepreşedinţiiTD sau Secretarul General, numit din timp de Preşedinte, indeplineşte atribuţiile preşedintelui în caz de absenţă a acestuia sau prin delegare.
Secţiunea V – Secretarul general al TD

Art. 74 Secretarul General al TD este ales prin vot direct de către Consiliul Naţional TD la propunerea Preşedintelui TD.

Art. 75 Secretarul General al TD este ales pentru un mandat de 4 ani.

Art. 76 Secretarul General este membru de drept în Consiliul Naţional şi Biroul Politic Naţional al TD.

Art. 77 Secretarul General al TD are următoarele atribuţii:

(1) Coordonează activitatea organizaţiei de tineret, activitatea secretarilor executivi şi activitatea departamentelor;

(2) Stabileşte atribuţiile secretarilor executivi;

(3) Convoacă şedinţele;

(4) Organizarea curentă a lucrului B.N.P.;

(5) Pregătirea şi prezentarea către B.N.P. a rapoartelor de activitate a TD;

(6) Elaborarea propunerilor de eficientizare a lucrului TD.

Secţiunea VI – Vicepreşedintele TD

Art. 78 Vicepreşedinţii TD sunt aleşi de către Consiliul Naţional TD, în număr de 6, la propunerea Preşedintelui TD.

Art. 79 Vicepreşedinţii TD sunt aleşi pe un mandat de 4 ani.

Art. 80 Sunt membri de drept în Consiliul Naţional şi Biroul Politic Naţional al TD.

Art. 81 Vicepreşedinţii TD pot coordona Departamentele de activitate.

Art. 82 Vicepreşedinţii îndeplinesc şi alte atribuţii încredinţate de Preşedinte sau orice alte atribuţii care decurg din prezentul Regulament.

 CAPITOLUL VIII – DEPARTAMENTELE TINERETULUI DEMOCRAT

Art. 83 Pentru desfăşurarea activităţiiTD în vederea atingerii scopului şi obiectivelor sale, sub patronajul Biroului Naţional Permanent al TD, se vor organiza următoarele departamente de activitate:

 • Departamentul Strategii şi Relaţii politice;
 • Departamentul Relaţii cu Societatea civilă/Sindicatele;
 • Departamentul Organizaţii Primare şi Teritoriale;
 • Departamentul Relaţii publice şi imagine;
 • Departamentul Coordonare Internă;
 • Departamentul Programe, Organizare şi Proiecte naţionale.

Art. 84 Fiecare departament de activitate va fi coordonat de un şef de departament şi un secretar.

Art. 85 Membrii TD vor activa în cadrul departamentului benevol, pe măsura competenţelor.

Art. 86 Activitatea departamentelor se va desfaăşura în limitele stabilite de prezentul Regulament, Statutul PDM şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 87 Departamentul Strategii şi Relaţii Politice are următoarele atribuţii:

(1) Elaborează şi promovează strategii şi tactici de politică de tineret, pe care le supune spre analiză şi adoptare B.N.P.;

(2) Elaborează Strategia de Dezvoltare a TD;

(3) Contribuie la formularea sarcinilor şi gradului de implicare a fiecărui Departament în general şi în cadrul tuturor proiectelor în special;

(3) Elaborează, propune şi coordonează cursuri de pregătire politică a membrilor şi simpatizanţilor TD;

(4) Coordonează interacţiunea dintre structurile şi departamentele TD în cadrul Proiectelor naţionale şi a Planului de implementare a Strategiei de dezvoltare TD;

(5) Elaborează strategii pentru colaborarea TD cu reprezentanţi ai societăţii civile care au ca obiectiv de activitate problematica tineretului;

(6) Realizează analize, prognoze şi strategii cu privire la tineret şi problemele sale.

Art. 88 Departamentul Relaţii cu societatea civilă/sindicatele are următoarele atribuţii:

(1)Desfăşurarea curentă a relaţiilor politice ale TD cu alte organizaţii de tineret ale partidelor politice, organizaţii non-guvernamentale de tineret, sindicate studenţeşti şi alte grupuri de iniţiativă ale tinerilor;

(2) Indentificarea mecanismelor şi intrumentelor de comunicare şi colaborare cu societatea civilă la nivel naţional şi la nivel local;

(3) Contribuie la organizarea unei politici de promovare a proiectelor TD în rândul societăţii civile.

(4) Elaborează o strategie şi un plan de acţiuni în vederea asigurării unei relaţii continue de colaborare cu societatea civilă.

Art. 89 Departamentul Organizaţii Primare şi Teritoriale are următoarele atribuţii:

(1) Coordonează activitatea organizaţiilor locale ale TD;

(2) Coordonează activitatea organizaţiilor raionale şi municipale ale TD;

(3) Elaborează o strategie şi un plan de acţiuni în vederea dezvoltării organizaţiilor teritoriale ale TD;

(4) Centralizează şi prezintă trimestrial B.N.P. evaluările organizaţiilor TD;

(5) Asigură legătura dintre organele naţionale de conducere ale TD şi organizaţiile teritoriale;

(6) Elaborează şi actualizează baza de date care asigură evidenţa mebrilor TD în organizaţiile teritoriale ale TD.

Art. 90 Departamentul Relaţii Publice şi Imagine are următoarele atribuţii:

(1) Elaborarea articolelor, comunicatelor de presă şi redactarea tuturor materialelor destinate publicaţiei;
(2) Administrarează site-ul web www.td.md;
(3) Elaborează şi asigură realizarea  strategiei de comunicare a TD;

(4) Asigură legătura cu sursele mass-media;

(5) Formează, prin mijloace specifice, o imagine pozitivă a TD;

(6) Realizează programe de prezentare şi promovare a imaginii TD, precum şi publicaţiile periodice ale TD;

(7)  Elaborează strategia de imagine a TD;

(8)  Organizează conferinţele de presă ale TD.

Art. 91 Departamentul Coordonare internă are următoarele atribuţii:

(1)  Elaborează un plan de organizare a întâlnirilor dintre conducerea PDM cu grupurile de tineri din cadrul TD la toate nivelurile.

(2) Informează conducerea PDM despre acţiunile preconizate şi invită la acţiunile organizate de TD.

(3) Contribuie la organizarea unei politici de promovare a imaginii TD în cadrul PDM.

Art. 92 Departamentul Programe şi organizare are următoarele atribuţii:

(1) Coordonează aplicarea programului de dezvoltare a TD în teritoriu;

(2) Răspunde de buna organizare a manifestărilor TD la nivel naţional;

(3) Elaborează calendarul tuturor activităţilor organizate de TD la toate nivelurile;

(4)  Organizarea activităţilor extracurriculare distractive, culturale, instructive;

(5) Elaborarea proiectelor şi aplicarea acestora pentru acces la fonduri internaţionale şi alţi finanţatori.

Art.93 Secretariatul internaţional are următoarele atribuţii:

(1) Menţine, promovează şi dezvoltă relaţiilor cu I.U.S.Y., E.C.O.S.Y., organizaţii şi fundaţii care susţin social-democraţia din alte ţari, ONG internaţionale;

(2) Stabileşte relaţii de cooperare şi informare cu structuri similare ale altor partide social-democrate, cu organizaţii sindicale, ONG-uri şi fundaţii;

(3) Urmăreşte evenimentele politice, sociale, culturale şi istorice la nivel internaţional şi propune Biroului Politic Naţional participarea la acestea;

(4) Propune C.G. şi B.N.P. obiective de lungă şi de scurtă durată privind acţiunea TD la nivel internaţional.

CAPITOLUL IX – COMISIA NAŢIONALĂ DE DISCIPLINĂ 

Art. 94 (1) Comisia Naţională de Disciplină este organul de jurisdicţie, ales de Congresul General al TD la propunerea Biroului Politic Naţional pentru un mandat de 4 ani, care cercetează cererile, reclamaţiile şi sesizările îndreptate împotriva membrilor Consiliului Naţional al TD; cercetează conflictele intervenite între organele de conducere din raioane, precum şi dintre acestea şi cele de la nivel naţional şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliul Naţional al TD.

(2) Comisia Naţională de Disciplină este compusă din Preşedinte, Secretar şi cinci membri.

(3) Comisia Naţională de Disciplină funcţionează pe baza regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Naţional al TD.

(4) Comisia Naţională de Disciplină prezintă Congresului General al TD rapoarte de activitate.

(5) Persoanele alese în Comisia Naţională de Disciplină nu pot face parte din Biroul Naţional.

(6) Hotărârile pronunţate de Comisia Naţională de Disciplină pot fi contestate, în decurs de 15 de zile, la Comisia de Etică şi Arbitraj a PDM.

CAPITOLUL X – STRUCTURI INTERNE ALE TD 

Art. 95 În cadrul TD se constituie Liga Tinerelor Democrate, Liga Studenţilor Democraţi sub coordonarea organelor de conducere ale TD corespunzătoare.

Art. 96 (1) Liga Tinerelor Democrate (LTD) îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu, aprobat de Biroul Politic Naţional al TD.

(2) Preşedintele LTD este membru de drept al B.N.P. al TD.

(3) Liga Tinerelor Democrate se constituie la nivel raional/municipal în cadrul organizaţiilor respective ale TD şi sprijină TD în adoptarea deciziilor şi strategiilor cu privire la egalitatea de şanse, promovarea femeii în politică, în administraţia publică locală şi centrală, educaţie etc.

Art. 97 (1) Liga Studenţilor Democraţi îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu, aprobat de Biroul Politic Naţional al TD.

(2) Preşedintele Ligii Studenţilor Democraţi este membru de drept al B.N.P. al TD.

(3) Liga Studenţilor Democraţi se constituie pe universităţi dintre membri ai TD şi sprijină TD în adoptarea deciziilor şi strategiilor cu privire la mişcarea studenţească din Republica Moldova.

(4) Liga Studenţilor Democraţi va propune Biroului Naţional Permanent al TD iniţiative legislative în domeniul educaţiei, tineretului etc.

Art. 98 (1)Clubul Economic al Tinerilor Antreprenori Democraţiîşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu, aprobat de Biroul Politic Naţional al TD.

(2)Clubul Economic al Tinerilor Antreprenori Democraţise constituie la nivel raional/municipal în cadrul organizaţiilor respective ale TD şi sprijină TD în adoptarea deciziilor şi strategiilor cu privire lapromovarea tinerilor în afaceri, la dezvoltarea structurii economiei naţionale, la formarea noilor locuri de muncă.

CAPITOLUL XI – ALTE DISPOZIŢII

Art. 99 Mijloacele financiare ale TD provin din:

 • fondurile alocate de către Partidul Democrat din Moldova;
 • donaţii benevole ale persoanelor juridice şi fizice, ale organizaţiilor politice şi obşteşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • venituri provenite din rezultatul propriilor activităţi;
 • activităţi editoriale şi de publicistică, culturale, educative, sportive, distractive şi altele, care nu contravin legislaţiei;
 • granturi.

CAPITOLUL XII –DISPOZIŢII FINALE 

Art. 100 Situaţiile şi modalităţile de lucru care nu sunt prevăzute în acest Regulament vor fi reglementate în conformitate cu Statutul Partidului Democrat din Republica Moldova. Toate aceste situaţii vor fi analizate de către Biroul Naţional Permanent al TD, iar soluţiile adoptate vor fi aprobate explicit în procesul verbal al şedinţei.

Art. 101 Acest Regulament este valabil şi obligatoriu pentru toţi membrii Organizaţiei de Tineret a Partidului Democrat din Moldova – Tineretul Democrat.

Hai cu noi!

Echipa noastră are 50.000 de membri!
Suntem împreună şi luptăm pentru o Moldovă solidară! Vino şi tu alături de noi!